Daně z nemovitostí
Každoročně vybírá stát od vlastníků staveb a pozemků daň z nemovitostí. Přiznání k dani z nemovitostí musejí podat nejen vlastníci.

Na této stránce:
Daň z nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z příjmu při prodeji nemovitost


Daň z nemovitých věcí
 • Daňové přiznání se podává do konce ledna roku následujícího po roce, ve kterém došlo ke změně majitele nemovitosti.
 • Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou, v dalších letech Vám příslušný finanční úřad již pošle jen složenku.
 • Splatnost daně je do konce května.
Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daňová povinnost se podává při každém prodeji nemovitosti a zákonná povinnost je na straně kupujícího, výše daně je 4%.
 • Daňové přiznání je potřeba podat ve 3 měsíční lhůtě, která počíná běžet 1. dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém provedl příslušný katastrální úřad zápis vlastnického práva.
 • Přílohou daňového přiznání je vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí a kopie kupní smlouvy.
Daň z příjmu při prodeji nemovitost
Příjem z prodeje nemovitosti či z úplatného převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu podléhá zdanění. Od daně jsou osvobozeny:
 • Příjmy z prodeje všech nemovitostí či z úplatného převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let.
 • Příjmy z prodeje rodinného domu a bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem.
 • Příjmy z prodeje rodinného domu a bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a získané prostředky použije na uspokojení své bytové potřeby.
 • Příjmy z úplatného převodu členských práv a povinností, použije-li prodávající získané prostředky na uspokojení své bytové potřeby.
 • Jedná-li se o prodej nemovitosti nabyté děděním od zůstavitele - příbuzného v řadě přímé či od manžela/manželky, zkracuje se doba 5 let o dobu, kterou byla nemovitost ve vlastnictví zůstavitele. Nevztahuje se na úplatný převod členských práv a povinností.
 • Dani podléhá příjem získaný při prodeji, od kterého odečteme pořizovací cenu a investice do nemovitosti. U nabytí nemovitosti děděním je pořizovací cenou cena z odhadu pro účely dědického řízení.