Darování nemovitosti
Darování nemovitosti je možné pouze na základě písemné smlouvy. Pokud jde o osvobození od daně darovací, pak osvobozeny od daně jsou dary od příbuzných v linii přímé (např. rodiče a děti, babička a vnoučata) a v omezené míře i příbuzní v linii vedlejší (sourozenci, strýc, teta, synovec, neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela) a dále jsou osvobozeny i dary od osob, které žily s poplatníkem nejméně rok před darováním ve společné domácnosti, u jiných osob jsou osvobozeny příležitostné dary do 15.000,-Kč. Výše daně z příjmu je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., aktuálně činí u fyzických osob 15% a u právnických osob 19%. V případech, kdy je dar od daně z příjmu osvobozen, není třeba mít jeho hodnotu stanovenu znaleckým posudkem a ani se k němu nevyhotovuje daňové přiznání.

Ochrana dárce
Institut ochrany dárce je zakotven přímo v zákoně, a to v novém občanském zákoníku, kde je v § 2072 stanoveno, že se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím porušuje dobré mravy. Hrubé porušení dobrých mravů může spočívat např. ve fyzickém násilí či hrubých urážkách dárce nebo členů jeho rodiny (manžel, rodiče a děti dárce, příbuzní v řadě přímé, sourozenci). K tomu, aby se jednalo o hrubé porušení dobrých mravů, je nezbytné, aby chování obdarovaného mělo vysokou mírou intenzity nebo bylo chováním opakovaným. Nově občanský zákoník umožňuje i tzv. odvolání daru pro nouzi (§ 2068 a násl). V tomto případě může dárce požadovat vrácení daru, pokud po darování upadne do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.

Dar nebo dědictví
Je výhodnější převést majetek v rodině darováním nebo počkat na dědické řízení? Za stávající právní úpravy může být převod majetku darováním výrazně levnější než jeho přechod v rámci dědického řízení. V dědickém řízení je nutno vždy počítat s pevně stanovenou odměnou notáře za projednání dědictví, zatímco náklady na vypracování darovací smlouvy jsou většinou nižší.

Dar s věcným břemenem
Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. V případě, že je věcné břemeno spojeno s vlastnictvím nemovitosti, přechází takto stanovené povinnosti při převodu nemovitosti zatížené věcným břemenem na nového vlastníka nemovitosti. Často dochází k darování se zřízením věcného břemene k darované nemovitosti, které dárci nebo třetí osobě umožní určitým a ve smlouvě přesně definovaným způsobem užívat nemovitost, která je předmětem darování. Zřízení věcného břemene je možno provést zároveň s darováním.