Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Na jejich stránkách najdete veškeré užitečné informace, a to například, jaký zápis zde můžete realizovat: vlastnické právo, předkupní právo, právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo a další.

Zápis do katastru nemovitostí můžete provést několika způsoby: elektronicky právě prostřednictvím výše zmíněné stránky, formulář se všemi náležitostmi můžete poslat poštou anebo celý proces vyřídíte osobně na příslušném katastrálním úřadě. K elektronické žádosti je vhodné stáhnout si doporučovaný software (je dostupný na webu). Na stránkách ČÚZK najdete přehledný postup s odkazy na technické požadavky. Nutno dodat, že elektronické podání vyžaduje jistou zkušenost, v opačném případě si vyhraďte dostatek času k pročtení všech technických požadavků: elektronický podpis (ten k podání potřebujete), povolené formáty dokumentů, velikost přílohy aj. Jestliže nemáte elektronický podpis, můžete návrh podat i bez něj, ale do 5 dní musíte žádost doplnit ústním podáním, případně žádost zaslat v listinné podobě. Za přijetí každého návrhu na zahájení řízení se vybírá poplatek 1000,- Kč.

K nemovitostem se v katastru nemovitostí vztahuje i tzv. poznámka. Tou lze u daného objektu uvést významné informace, například: zda je stavba v exekučním řízení, jestli je vydán zákaz nakládat s nemovitostí nebo případné uvolnění zástavního práva. Poznámka se k nemovitosti zapíše na základě rozhodnutí soudu, správce daně, soudního exekutora, insolvenčního správce a dalších.