Zástavní právo
Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění pohledávky pro případ, kdy by dlužník nebyl schopen včas a řádně splácet své dluhy. Velice často se zástavní právo uplatňuje v případě hypotečních úvěrů. Součástí standardní smlouvy o poskytnutí úvěru, kterou podepisujete s bankou nebo jiným nebankovním věřitelem, je právě zástavní smlouva. Na příslušný katastr nemovitostí se následně podává žádost o vklad zástavního práva společně s ověřenou zástavní smlouvou. V případě, že nebudete moci včas splácet své závazky (platit jednotlivé splátky hypotéky), je věřitel (v případě hypotéky nejčastěji banka) zástavním právem pojištěn. Následně může v rámci exekučního řízení zástavu prodat a z částky uspokojit svou pohledávku.

Je možné zástavní právo na někoho převést?
Zástavní právo je pevně spjato s konkrétní věcí a nelze ji od věci oddělit jinak, než zrušením, u hypotéky tedy splacením půjčené částky. Pokud zvažujete koupi nemovitosti, vždy si ověřte v katastru nemovitostí její aktuální status, protože potom automaticky přechází na vás jakožto nového majitele. Nový občanský zákoník (NOZ) dokonce ustanovuje, že pokud jsou dostupné veřejné seznamy, z nichž se nový či potenciální vlastník mohl o zástavním právu dovědět, nelze z něj toto právo sejmout a dluh musí splatit. Před koupí nemovitosti proto vždy nejprve nahlédněte do příslušného katastru nemovitostí.